Trang chủ » Hoạt động công ty

Thông báo giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày 10/7/2019, HĐQT Công ty ban hành Quyết định số 20/QĐ-HĐQT, Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Võ Thị Huỳnh Trang, kể từ ngày 10/7/2019.


Các bản tin khác :