Trang chủ » Đơn vị thành viên

Phòng Công nghệ Môi trường

Phó Trưởng phòng (phụ trách): LÊ TRUNG

Phó trưởng phòng: Trần Thị Thu Hà


Số điện thoại: 02363 644266

Email: congnghemoitruong.dnurenco@gmail.com

Chức năng:
Tham mưu cho Tổng giám đốc Công ty lập triển khai thực hiện các kế hoạch, đề án, dự án đầu tư về môi trường; Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện các công nghệ về bảo vệ môi trường; Phương án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải các loại, giám sát và hướng dẫn xử lý môi trường cho các hoạt động về thu gom và xử lý rác thải của Công ty; Tham mưu cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Nhiệm vụ:
- Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, đề án về công nghệ môi trường;

- Theo dõi tất cả các dự án liên quan đến môi trường; Theo dõi quan trắc và lập báo giám sát môi trường định kỳ cho công tác thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt, chất thải nguy hại và các chất thải khác theo quy định; Lập báo cáo hiện trạng môi trường trường hằng năm; Lập kế hoạch, triển khai việc nhập, xuất các loại chế phẩm sinh học, hóa học và vật tư xử lý môi trường, theo dõi việc sử dụng tại các đơn vị; sản xuất, nghiên cứu ứng dụng các loại chế phẩm, phân bón… từ chất thải vào việc xử lý môi trường và lĩnh vực khác có liên quan nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất và kinh doanh của Công ty;

- Soạn thảo các văn bản, quy chế, quy trình chuyên môn liên quan đến công tác thu gom; xử lý chất thải; Kiểm tra, giám sát công tác xử lý môi trường tại Bãi rác, trạm trung chuyển, trạm rửa thùng rác và các điểm cần xử lý nhằm giảm phát tán mùi hôi ra môi trường; Theo dõi hệ thống quản lý môi trường ISO 14001; Theo dõi và cập nhật các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực môi trường và triển khai, hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện.


 

Các đơn vị thành viên khác :