Trang chủ » Giới thiệu

Thành tích công ty

* Năm 2001:

- Chủ tich nước tặng thưởng “Huân chương lao động hạng nhất” Quyết định số 424/2001/QĐ/CTN, ngày 28 tháng 5 năm 2001.

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2000” Quyết định số 232/QĐ-BGTVT, ngày 18 tháng 1 năm 2001

- Bằng khen của Bộ trưởng- Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường theo QĐ số: 02/2001/BCĐ-QĐ ngày 25 tháng 4 năm 2001

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen “Đã có thành tích tốt trong phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2001” Quyết định số 8334/QĐ-UB, ngày 27 tháng 12 năm 2001.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2000, Quyết định số 956/QĐ-UB, ngày 27 tháng 2 năm 2001

* Năm 2002:

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2001” Quyết định số 138/QĐ-BGTVT, ngày 15 tháng 1 năm 2002

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2001 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số 25-QĐ/QU ngày 04/01/2002.

* Năm 2003:

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giao thông “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2002” Quyết định số 351/QĐ-BGTVT, ngày 13 tháng 2 năm 2003

- Cờ Thi đua của Hội Môi trường Đô thị ViệtNamtheo QĐ số: 13/HMTĐTVN ngày 11/6/2003, đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ vệ sinh đô thị trong năm 2003.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2002, Quyết định số 884/QĐ-UB, ngày13 tháng 01 năm 2003

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2002 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số 56-QĐ/QU ngày 15/01/2003.

- Cờ Thi đua của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam theo QĐ số: 173/QĐ-TLĐ ngày 15 tháng 01 năm 2003, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2002.

* Năm 2004:

- Cờ thi đua Chính phủ năm 2003, Quyết định số 729/QĐ-TTg, ngày 29/6/2004.

- Bộ Khoa học và Công nghệ tặng giải thưởng “chất lượng Việt Nam năm 2004 ” quyết định số 2605/QĐ-BKHCN, ngày 22 tháng 12 năm 2004.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen “Đã hoàn thành tốt công tác vệ sinh đô thị phục vụ các ngày lễ lớn trong năm 2003” Quyết định số 1518/QĐ-UB, ngày 2/3/2004.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “Đã có thành tích tốt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị năm 2003” Quyết định số 581 /QĐ-UB, ngày 27/11/2004.

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2003 theo QĐ số 144-QĐ/QU ngày 15/01/2004.

- Bằng khen của Liên Đoàn Lao Động Thành phố Đà Nẵng theo QĐ số: 71/QĐ-LĐLĐ ngày 20/7/2004, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Công Đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2004)

* Năm 2005:

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “Đã thực hiện tốt công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 8 năm 2005” Quyết định số 9828 /QĐ-UB, ngày 22/12/2005.

- Cờ Thi đua của UBND thành phố Đà Nẵng năm 2004, theo Quyết định số 513/QĐ-UB ngày 20 tháng 01 năm 2005.

- Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng Theo QĐ số: 745/QĐ-UB ngày 27/01/2005, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2004.

- Bằng khen của Tổng Cục Thuế theo QĐ số: 148/TCT/QĐ/VP ngày 29 tháng 3 năm 2005, đã có thành tích hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2004.

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2004 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số: 312-QĐ/QU ngày 12/01/2005.

* Năm 2006:

- “Cờ thi đua Chính phủ năm 2005” Quyết định số 711/QĐ-TTg, ngày 12 tháng 5 năm 2006.

- Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng giải thưởng Môi trường năm 2006, Quyết định số 641/QĐ-BTNMT, ngày 11 tháng 5 năm 2006.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “Đã thực hiện tốt kế hoạch vệ sinh môi trường đô thị phục vụ Tết Bính Tuất năm 2006” theo Quyết định số 1518/QĐ-UB, ngày 31 tháng 3 năm 2006.

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2005 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số: 18-QĐ/QU ngày 12/01/2006.

- Cờ Thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNamtheo QĐ số: 33/QĐ-TLĐ ngày 05/01/2006, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2005.

*Năm 2007:

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2006 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số:      -QĐ/QU ngày 12/01/2007.

Năm 2008:

- “Cờ thi đua Chính phủ năm 2007” Quyết định số 722/QĐ-TTg, ngày 06 tháng 6 năm 2008.

- Cờ thi đua Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng năm 2007 “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2007” theo Quyết định số 2436/QĐ-UB, ngày 20 tháng 03 năm 2008.

- Đảng bộ trong sạch vững mạnh năm 2007 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số:1107-QĐ/QU ngày 07/01/2008.

* Năm 2009:

- Thủ Tướng Chính phủ tặng thưởng “Cờ thi đua Chính phủ năm 2008” Quyết định số 684/QĐ-TTg, ngày 28 tháng 5 năm 2009.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2008” theo Quyết định số 2360/QĐ-UB, ngày 30 tháng 03 năm 2009.

-  Đảng bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2009 của Quận uỷ Hải Châu theo QĐ số: 2575 -QĐ/QU ngày 22/12/2009.

*Năm 2010:

- Chủ tich nước tặng thưởng “ Huân chương Độc lập hạng ba ” quyết định số 1460/QĐ/CTN, ngày 31 tháng 8 năm 2010.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng Cờ thi đua “Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của ngành Tài nguyên và Môi trường năm 2009” theo Quyết định số 626/QĐ-UB, ngày 22 tháng 01 năm 2010.

- Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng bằng khen “đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi 5 năm (2005-2010)” theo Quyết định số 2988/QĐ-UB, ngày 14 tháng 4 năm 2010.

- Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2009 theo Quyết định số 03/QĐ-LĐLĐ, ngày 05 tháng 01 năm 2010.