Trang chủ » Đơn vị thành viên

Phòng Kỹ thuật

TRƯỞNG PHÒNG: LÂM XUÂN BA

Phó phòng: HỒ ĐẮC HƯỜNG

Số điện thoại: 02363 644339

Email: kythuat.dnurenco@gmail.com

Chức năng:
Tham mưu cho Tổng giám đốc về: Công tác kỹ thuật điện, cơ khí, sửa chữa, Kiểm tra giám sát; Quản lý nghiệp vụ.

Nhiệm vụ:
- Quản lý và kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện cung cấp dịch vụ, sản phẩm theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm chất lượng dịch vụ, sản phẩm theo hợp đồng;

- Xây dựng và hướng dẫn thực hiện quy trình công nghệ các loại công việc, dịch vụ, nghiên cứu, cải tiến các sản phẩm của Công ty để nâng cao chất lượng và hạ giá thành; Giám định kỹ thuật thiết bị phương tiện vận chuyển xe, các phương tiện kỹ thuật khác; Xây dựng và quản lý các định mức kinh tế kỹ thuật;

- Theo dõi, tổng hợp và thực hiện các đề tài sáng kiến, cải tiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; Tham mưu cho lãnh đạo trong việc bồi dưỡng nâng cao tay nghề, thi nâng bậc, thi tay nghề giỏi, tập huấn cho công nhân về an toàn lao động; Quản lý hồ sơ, hoàn thành các thủ tục đăng ký, bảo hiểm phương tiện, tài sản khác; Thiết kế, lập dự toán duy tu, sửa chữa hoặc nâng cấp các công trình xây  dựng cơ bản thuộc Công ty quản lý; Lập kế hoạch sửa chữa các loại phương tiện tài sản; Quản lý, cấp phát vật tư, theo dõi tiến độ sửa chữa, kiểm tra chất lượng sửa chữa phương tiện cơ giới, thô sơ và các tài sản khác.

Các đơn vị thành viên khác :