Trang chủ » Đơn vị thành viên

Phòng Tổ chức Hành chính

Phó trưởng phòng phụ trách: VÕ THỊ PHƯỢNG

Phó phòng: PHẠM THỊ NGA

Tổ IT:  PHẠM THẾ HÙNG

Số điện thoại: 02363 622007. Fax: 02363 642423

Email: tochuc.dnurenco@gmail.com 

Chức năng:

Tham mưu cho Tổng giám đốc về: Tổ chức quản lý nhân sự; Đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho cán bộ công nhân viên; Chính sách, chế độ tiền lương, tiền thưởng, thôi việc, hưu trí, thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp...; Chăm lo đời sống cho CB.CNV; Công tác bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, an toàn, vệ sinh lao động.

- Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty và tổ chức thực hiện các việc trong lĩnh vực tổ chức lao động, quản lý và bố trí nhân lực, bảo hộ lao động, chế độ chính sách, chăm sóc sức khỏe cho người lao động, bảo vệ quân sự theo luật và quy chế công ty.

- Kiểm tra, đôn đốc các bộ phận trong công ty thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế công ty;

- Làm đầu mối liên lạc cho mọi thông tin của Tổng Giám đốc Công ty.

a. Công tác Quản lý

- Quản lý cổ đông Công ty; Tổ IT (Công nghệ thông tin); Quản lý công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn cơ quan; Quản lý và điều hành xe phục vụ Lãnh đạo Công ty;

- Bảo quản và sử dụng con dấu theo quy định của Nhà nước; Lưu trữ công văn đi và đến; Tài sản phục vụ cho nơi làm việc như: Nhà xưởng, máy móc, các thiết bị phục vụ cho Văn phòng Công ty. Quản lý hồ sơ lý lịch của CB.CNV, quản lý sổ Lao động và sổ BHXH.

b. Công tác Kiểm tra

Thực hiện nội quy lao động, an toàn, vệ sinh lao động; Phòng cháy, chữa cháy; Các lớp học do Công ty tổ chức; Chi các chế độ liên quan đến người lao động.

Nhiệm vụ: 
- Tham mưu giúp việc cho Tổng giám đốc Công ty về công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty; Lập sổ Bảo hiểm xã hội cho CB.CNV; Tham mưu giải quyết hồ sơ thủ tục về tuyển dụng lao động, đề xuất, bổ nhiệm các chức danh Trưởng, Phó các phòng và các chức danh tương đương, Đội trưởng sản xuất, thuyên chuyển CB.CNV theo yêu cầu hoạt động của Công ty; Xây dựng Nội quy, Quy chế Công ty và phổ biến đến người lao động; Có kế hoạch đào tạo, kế hoạch nâng lương, bám sát các chế độ, chính sách hiện hành; Kế hoạch đào tạo nâng cao tay nghề để phù hợp đáp ứng được công việc được giao; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xây dựng quy định, quy chế của Công ty; Xây dựng kế hoạch về tuyển dụng lao động, tập huấn về mạng lướt ATVSV, ATLĐ và vệ sinh lao động cho CB.CNV;  Trang bị dụng cụ phòng cháy chữa cháy, phòng chống bão lụt, bảo hộ lao động; Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng giám đốc.

 

Các đơn vị thành viên khác :