Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thông báo điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
Ngày 07/12/2018, Công ty nhận được công văn số 15679/VSD-ĐK ngày 05/12/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 13.200 cổ phiếu DNE của 22 cổ đông theo đề nghị của Công ty tại công văn 786/MTĐT-TCHC ngày 30/11/2018
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN
Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo thay đổi nhân sự và Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty
Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Ngày 10/12/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 804/NQ-ĐHĐCĐBT.
Công bố thông tin Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày 30/11/2018 HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Thay cho Thông báo số 721/TB-MTĐT ngày 01/11/2018)
Ngày 06/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 732/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày 01/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 721/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày 01/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 720/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công bố thông tin Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018