Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Ngày 06/01/2022 Công ty đã có báo cáo tình hình quản trị năm 2022 tại đây!
Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 28/12/2022
Ngày 28/12/2022 Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp và ban hành Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT
CBTT chấm dứt hoạt động của chi nhánh
CBTT chấm dứt hoạt động của chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường và chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường
CBTT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh
CBTT nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường
Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (thay thế Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)
Ngày 20/12/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT và Quyết định số 52/QĐ-HĐQT về việc Thành lập  Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (thay thế cho Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc thành lập Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường)
Chi tiết vui lòng xem file đính kèm: 723/MTĐT-TCHC!
CBTT Quyết định thành lập Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường
Ngày 22/11/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định số 47/QĐ-HĐQT về việc Thành lập Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022
Quyết định Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Sửa chữa
Quyết định Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Sửa chữa
Thông báo Về việc chi trả cổ tức năm 2021
Thông báo Về việc chi trả cổ tức năm 2021
Nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty
Ngày 15/8/2022 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương sáp nhập Xí nghiệp Sửa chữa vào Xí nghiệp Vận chuyển thành một Xí nghiệp với tên gọi: "Xí nghiệp Vận chuyển".
Chi tiết vui lòng xem tại đây