Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Kèm hồ sơ liên quan)
Ngày đăng tin: 08/6/2022
Cập nhật: 25/6/2022 (lần 2); 14/6/2022 (lần 1)
CBTT về việc giải thể Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu
Ngày 03/6/2022, HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT Về việc giải thể Xí nghiệp Môi trường Liên Chiểu.
Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
CBTT về Đơn từ chức của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
DNE - CBTT về Đơn từ chức của thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách
Công bố thông tin về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
DNE - CBTT gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2021.
CBTT Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính 2021
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng CBTT Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán báo cáo tài chính 2021.
CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ ĐÀ NẴNG CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2021.


 

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 29/3/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ngày 29/3/2022
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng năm 2021
Báo cáo Tình hình quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng năm 2021