Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
CBTT nhận được thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh
Ngày 03/11/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được Thông báo số 57445/23 ngày 31/10/2023 của phỏng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đối với Trung tâm kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường (mã số chi nhánh: 0400228640-016).
CBTT V/v hủy chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
V/v hủy chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
Thông báo Về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
Ngày 24/10/2023, HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT Về việc tạm hoãn họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.
Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (Updated 20/10/2023)
Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
CBTT nhận được thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh
Ngày 27/9/2023, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được Thông báo số 51307/23 ngày 25/9/2023 của phỏng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Đà Nẵng về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/ văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh đối với Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ (mã số chi nhánh: 0400228640-005).