Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 15/9/2022
Quyết định Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Sửa chữa
Quyết định Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Sửa chữa
Thông báo Về việc chi trả cổ tức năm 2021
Thông báo Về việc chi trả cổ tức năm 2021
Nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty
Ngày 15/8/2022 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương sáp nhập Xí nghiệp Sửa chữa vào Xí nghiệp Vận chuyển thành một Xí nghiệp với tên gọi: "Xí nghiệp Vận chuyển".
Chi tiết vui lòng xem tại đây 
CBTT về điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 387/MTĐT-CBTT công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với phạm vi bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/9/2022;

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Download Công văn số 387/MTĐT-CBTT

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền
Bảng tổng hợp thông tin về quản trị công ty 2020/2021/6 tháng đầu năm 2022
Bảng tổng hợp thông tin về quản trị công ty 2020/2021/6 tháng đầu năm 2022:
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng năm 2022
Bản cung cấp thông tin về quản trị công ty 06 tháng năm 2022:
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn
Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn: