Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thông báo về ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Thông báo về ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng tin: 14-06-2019
Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019
Ngày đăng tin: 22-04-2019
Báo cáo thường niên năm 2018
Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng tin: 18-04-2019
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách  sở hữu  chứng khoán

Ngày đăng tin: 02-04-2019
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Ngày đăng tin: 30-03-2019
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
ông ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 
Ngày đăng tin: 27-03-2019