Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Ngày 27/3/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo kiểm toán độc lập về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 21/3/2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 140/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 2016
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 2016
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 14/3/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã có thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
 
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về điều chỉnh số liệu tài chính năm 2016 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực III
Ngày 01/12/2017, HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 660/NQ-HĐQT thống nhất triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Công ty về tài chính năm 2016
Thông báo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
Ngày 26/9/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có thông báo số 540/TB-MTĐT gửi đến cổ đông Công ty về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ngày 29/6/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 97 cổ đông đại diện cho 95,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 

Thông báo về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc được chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017