Trang chủ » Tin cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
1. Lê Thị Kim Nguyệt - vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Phạm Thanh Phúc)
2. Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
3. Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
4. Võ Thị Huỳnh Trang - Phó Tổng Giám đốc
5. Nguyễn Đăng Huy - Phó Tổng Giám đốc./.

Các bản tin khác :