Trang chủ » Đơn vị thành viên

Phòng Kế hoạch Đầu tư

Trưởng phòng: NGUYỄN QUỐC KHOA

Phó phòng: NGUYỄN VINH QUY; ĐẶNG HẢI NAM; TRƯƠNG THỊ MINH TUỆ

Số điện thoại: 02363 644338

Email: khdt.dnurenco@gmail.com

Chức năng: 
Tham mưu cho Tổng giám đốc về kế hoạch với cơ quan cấp trên, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc; Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản cho Công ty; Kiểm tra giám sát; Lập kế hoạch tham gia đấu thầu (nếu có), xây dựng và tham gia xây dựng các định mức kinh tế kỹ thuật; Quản lý nghiệp vụ; Tổng hợp, xây dựng dự thảo kế hoạch chi tiết hoạt động của Công ty theo định kỳ hằng năm.

Nhiệm vụ: 
- Nghiên cứu, khảo sát tình hình thực tế về quy hoạch, kế hoạch phát triển sản xuất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn;

- Theo dõi, giám sát và tổ chức thực hiện các hợp đồng đặt hàng vệ sinh đô thị thường xuyên, đột xuất, hợp đồng thu gom xử lý chất thải nguy hại và hợp đồng kinh tế khác (trừ các hợp đồng của các đơn vị trực thuộc về hoạt động thu gom rác thải và dịch vụ). Lưu trữ các hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty; Tổng hợp kế hoạch các lĩnh vực do các phòng chuyên môn và các đơn vị lập để xây dựng kế hoạch chung trong toàn công ty; Lập dự toán, tổ chức thực hiện, quyết toán các công trình thi công ngoài danh mục đặt hàng, các công trình phục vụ Lễ, Hội, sự kiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;  Lập và tổ chức thực hiện các thủ tục pháp lý về quản lý đầu tư của Công ty; Báo cáo TGĐ trình HĐQT phê duyệt theo Điều lệ Công ty; Giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch và khối lượng, công việc trong toàn Công ty theo quy chế khoán và báo cáo định kỳ cho Tổng giám đốc Công ty; Lập các biểu mẫu, báo cáo, thống kê về công tác kế hoạch đầu tư trình Tổng giám đốc Công ty và hướng dẫn cho các đơn vị trực thuộc thực hiện; Lập kế hoạch quản lý và điều động các loại công cụ, dụng cụ và phương tiện để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Phối hợp các phòng liên quan thẩm tra các hồ sơ dự toán thiết kế thi công, thanh toán công trình liên quan đến phục vụ vệ sinh đô thị;

- Theo dõi cấp phát thanh toán nguyên nhiên liệu cho toàn bộ phương tiện hoạt động sản xuất phục vụ của Công ty.

 

Các đơn vị thành viên khác :