Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Môi trường Sông Biển

Giám đốc: NGUYỄN XUÂN HÒA

Phó Giám đốc: PHẠM MINH CHIẾN; MAI XUÂN HIỀN

Địa chỉ: Đường Suối Đá 1, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363 920655

Email: songbien.dnurenco@gmail.com 

Chức năng
- Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sông, biển, Âu thuyền Thọ Quang;

- Khai thác hợp đồng các dịch vụ có liên quan công tác vệ sinh môi trường đô thị theo quy định của Công ty;

Nhiệm vụ
- Lãnh đạo thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất chất lượng phục vụ thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố. Xử lý rác thải phát sinh tại địa bàn phục vụ. Tăng cường khai thác các dịch vụ vệ sinh theo chức năng nhiệm vụ được Công ty giao quản lý.

- Quản lý điều phối lao động, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác phục vụ vệ sinh môi trường tại các Đội môi trường trực thuộc Xí nghiệp; tham mưu cho Tổng giám đốc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm các chức danh BCH Đội trưởng sản xuất, tổ trưởng nghiệp vụ và các chức danh tương đương. Tổng hợp ý kiến nhận xét giúp cho Công ty có cơ sở đề xuất Đảng ủy và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty  xét duyệt các chức danh như sau: Giám đốc, Phó giám đốc Xí nghiệp;

- Tham mưu cho Công ty thanh lý các trang thiết bị, dụng cụ, công cụ hư hỏng và đầu tư thay thế mới những vật dụng cần thiết phục vụ cho công tác sản xuất và các hoạt động khác của Xí nghiệp. Quản lý bão dưỡng, sửa chữa phương tiện kỹ thuật của đơn vị mình.

- Quan tâm đến công tác chăm lo đời sống cho CB.CNV như: Chi trả tiền lương và các chế độ phụ cấp của Công ty đến tận CB.CNV đầy đủ, kịp thời, chính xác.

Các đơn vị thành viên khác :