Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Quản lý Bãi & Xử lý chất thải

Giám đốc: MAI XUÂN PHƯỚC

Phó Giám đốc: VÕ DIỆP NGỌC QUANG; PHẠM XUÂN TRỊNH;

Địa chỉ: Tổ 171, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02366 532179

Email: quanlybai.dnurenco@gmail.com

Chức năng

- Kiểm tra chất thải, thực hiện xử lý rác thải (chất thải rắn thông thường) từ các hoạt động: sinh hoạt, y tế, công nghiệp tại khu vực chôn lấp Bãi rác Khánh Sơn theo đúng quy định, quy trình;

- Kiểm tra, vận hành hệ thống xử lý phân bùn bể phốt và thu giá dịch vụ xử lý phân bùn bể phốt đối với các xe do tổ chức, cá nhân đổ vào hệ thống;

- Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại;

- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn thông thường: y tế; hàng hải (từ tàu thuyền).

Nhiệm vụ

Chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản mà được Công ty giao cho quản lý sử dụng, khai thác các hạng mục công trình xử lý chất thải và phụ trợ tại bãi rác Khánh Sơn như sau:

- Quản lý, vận hành hoạt động xử lý chất thải rắn thông thường thải theo đúng quy định, quy trình của Công ty về vận hành bãi chôn lấp, hệ thống xử lý phân bùn bể phốt;

- Thực hiện kiểm soát, quản lý, vận hành hệ thống cầu cân và tổng hợp báo cáo khối lượng hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Công ty;

- Chủ động khai thác tối đa, tìm kiếm khách hàng và chịu trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong các hợp đồng xử lý chất thải nguy hại, xử lý phân bùn bể phốt và các loại chất thải khác phù hợp với nhiệm vụ, năng lực của các công trình xử lý chất thải;

- Xây dựng, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Công ty xem xét, ký kết đối với khách hàng các hợp đồng xử lý chất thải nguy hại, xử lý phân bùn bể phốt;

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, phương tiện thiết bị, nhân lực được Công ty giao quản lý sử dụng;

- Thực hiện kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, trang thiết bị, phương tiện như: đê bao, bạt phủ, máy bơm nước rỉ rác, hệ thống phun khử mùi,...thuộc hộc chôn lấp chất thải rắn thông thường; hệ thống xử lý phân bùn bể phốt; toàn bộ máy móc, trang thiết bị khu xử lý chất thải nguy hại; các công trình phụ trợ như: cầu cân, đường giao thông, đường nội bộ, hệ thống camera giám sát, hệ thống điện,....tại Bãi rác Khánh Sơn;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ các vấn đề môi trường phát sinh tại bãi rác, đồng thời có trách nhiệm báo cáo với Ban Tổng Giám đốc Công ty để có phương án giải quyết kịp thời các sự cố về môi trường, mất an ninh trật tự;

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc quản lý người nhặt phế liệu tại bãi rác Khánh Sơn về: số lượng, các yêu cầu về điều kiện để được vào bãi rác theo quy định của Công ty;

- Phối hợp với các đơn vị của Công ty tổ chức hướng dẫn việc sử dụng công trình phù hợp với yêu cầu kĩ thuật; phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty trong việc giám sát môi trường; giám sát các hoạt động tiếp nhận chất thải, kỹ thuật điện, cơ khí sửa chữa và kiểm tra giám sát hệ thống máy móc, phương tiện,...tại bãi rác Khánh Sơn;

- Thực hiện báo cáo đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Chăm lo đầy đủ đời sống cho người lao động của Xí nghiệp theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty như: chi trả tiền lương, thường, bồi dưỡng và các chế độ phụ cấp…;

- Thực hiện thanh toán theo định mức, thực tế phát sinh đối với công việc theo chức năng nhiệm vụ và thực hiện trích nộp đối với một số công trình dịch vụ do Hội đồng quản trị quyết định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác của Công ty giao.

Các đơn vị thành viên khác :