Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Quản lý Bãi & Xử lý chất thải

Giám đốc: NGUYỄN ĐĂNG HUY

Phó Giám đốc: MAI XUÂN PHƯỚC

Phó Giám đốc: LÊ TRUNG

Địa chỉ: Tổ 171, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02366 532179

Email: quanlybai.dnurenco@gmail.com

Chức năng
Kiểm tra chất thải, san ủi, xử lý môi trường tại Bãi rác theo đúng quy trình.

Nhiệm vụ
Chịu trách nhiệm toàn bộ về tài sản mà được Công ty giao cho quản lý sử dụng; Quản lý khai thác và vận hành toàn bộ hệ thống bãi rác vệ sinh Khánh Sơn, bao gồm:

- Quản lý san ủi, xử lý rác thải theo đúng quy trình vận hành bãi rác vệ sinh Khánh Sơn theo quy định của Công ty; Vận hành hệ thống cầu cân và tổng hợp báo cáo khối lượng hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng cho Công ty; Nạo vét hệ thống thoát nước khu vực bãi rác; Vận hành hệ thống xử lý bể phốt bao gồm việc khai thác dịch vụ hút bể phốt đối với xe Công ty do Xí nghiệp quản lý và việc thu phí xử lý đối với các xe ngoài có tham gia việc đổ chất thải hầm cầu tại bãi rác;

- Giám sát và theo dõi hệ thống xử lý nước rỉ rác bao gồm hệ thống hiện trạng và hệ thống được đầu tư của đơn vị liên doanh liên kết; Công tác cung cấp rác thải sinh hoạt cho công ty Cổ phần môi trường Việt Nam, công tác xử lý lại lượng rác thải trả lại từ Cổ phần môi trường Việt Nam;

- Lập hồ sơ kế hoạch xử lý côn trùng và giám sát, theo dõi công tác xử lý ruồi; Quản lý toàn bộ các hạng mục xử lý tại bãi rác Khánh Sơn, có kế hoạch và thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa, vận hành các hạng mục xử lý tại Bãi;

- Thực hiện công tác báo cáo định kỳ các vấn đề môi trường phát sinh tại bãi rác, đồng thời có trách nhiệm báo cáo với Tổng Giám đốc Công ty để có phương án giải quyết kịp thời các sự cố về môi trường; Xây dựng các kế hoạch ngắn hạn, dài hạn và thường xuyên tổ chức kiểm tra, duy tu, sửa chữa, tổ chức nạo vét cống rãnh tại bãi rác, xây dựng bổ sung các công trình hỗ trợ cho hệ thống xử lý chất thải; Được giao dịch với các chủ đầu tư để kí hợp đồng kinh tế theo phân cấp và ủy quyền của Tổng Giám đốc Công ty;

- Phối hợp với các đơn vị của Công ty tổ chức hướng dẫn việc sử dụng công trình phù hợp với yêu cầu kĩ thuật; Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công ty trong việc giám sát môi trường; giám sát các hoạt động tiếp nhận chất thải, kỹ thuật điện, cơ khí sửa chữa và kiểm tra giám sát hệ thống máy móc, cầu cân tại bãi rác Khánh Sơn. Đề xuất lên Tổng Giám đốc Công ty nhằm thực hiện các biện pháp khắc phục, giải quyết kịp thời;

- Kiểm tra các phương tiện vận chuyển chất thải, nếu không đúng các quy định của Công ty thì không cho phép đi vào bãi. Theo dõi, kiểm tra và xác định đúng các loại chất thải được phép xử lý; Giám sát các loại phương tiện và con người ra vào bãi; Phối hợp với chính quyền địa phương nhằm để thực hiện các giải pháp quản lý người nhặt rác của địa phương lao động và kiếm sống tại bãi rác vệ sinh Khánh Sơn.

Các đơn vị thành viên khác :