Tin cổ đông

Thông báo điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

Ngày 07/12/2018, Công ty nhận được công văn số 15679/VSD-ĐK ngày 05/12/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 13.200 cổ phiếu DNE của 22 cổ đông theo đề nghị của Công ty tại công văn 786/MTĐT-TCHC ngày 30/11/2018