Trang chủ » Đơn vị thành viên

Phòng Kế toán Tài vụ

PTP. PHỤ TRÁCH PHÒNG: 
Phó phòng: DIỆP NGUYỄN THẾ QUANG

Số điện thoại: 0236 644337

Email: ketoan.dnurenco@gmail.com 

Chức năng:
Tham mưu cho Tổng giám đốc trong việc tổ chức, chỉ đạo thực hiện công tác tài chính, kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế ở Công ty;  Phản ánh và kiểm tra tình hình hoạt động của các loại tài sản, quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình sử dụng vốn của Công ty;  Tham gia hoạch định công tác tài chính của Công ty;  Thông qua công tác quản lý tài chính, tham mưu cho Tổng giám đốc về công tác chăm lo đời sống, vật chất và tinh thần cho CB.CNV trong Công ty.

Nhiệm vụ: 
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số liệu, tình hình luân chuyển và sử dụng tài sản, vật tư, tiền vốn; Quá trình và kết quả hoạt động SXKD và tình hình sử dụng kinh phí của Công ty;

- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD; Kế hoạch thu, chi tài chính; Quy trình, quy chế thu nộp, thanh toán. Kiểm tra việc giữ gìn và sử dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn, kinh phí, phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành động lãng phí, vi phạm chính sách, chế độ, kỷ luật kinh tế, tài chính của Nhà nước;

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty về việc chấp hành Luật Kế toán, Luật thuế, chế độ kế toán và các văn bản hiện hành của Nhà nước (bao gồm các khâu: cập nhập hệ thống sổ sách chứng từ, thực hiện chế dộ ghi chép ban đầu, kiểm tra việc hạch toán, báo cáo kế toán định kỳ). Hướng dẫn và kiểm tra công tác hạch toán kế toán - thống kê ở cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ cho kế toán các đơn vị trực thuộc;

- Tổ chức quyết toán tài chính theo định kỳ với các cơ quan liên quan theo quy định Nhà nước; Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm với các cơ quan hữu quan theo quy định về tình hình nộp thuế, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh;

- In ấn, cấp phát, thu hồi và quyết toán biên lai ấn chỉ phục vụ công tác thu phí, hướng dẫn công tác nghiệp vụ và sử dụng biên lai ấn chỉ;

- Cung cấp các số liệu, tài liệu cho việc điều hành hoạt động SXKD, kiểm tra và phân tích hoạt động kinh tế, tài chính, phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch, phục vụ cho công tác thống kê và thông tin kinh tế;

- Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Công ty về việc chấp hành Luật Kế toán, Luật thuế, chế độ kế toán và các văn bản hiện hành của Nhà nước (bao gồm các khâu: cập nhập hệ thống sổ sách chứng từ, thực hiện chế dộ ghi chép ban đầu, kiểm tra việc hạch toán, báo cáo kế toán định kỳ). Hướng dẫn và kiểm tra công tác hạch toán kế toán - thống kê ở cơ sở, thường xuyên tập huấn nâng cao trình độ cho kế toán các đơn vị trực thuộc;

- Tổ chức quyết toán tài chính theo định kỳ với các cơ quan liên quan theo quy định Nhà nước; Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm với các cơ quan hữu quan theo quy định về tình hình nộp thuế, tình hình sử dụng vốn và kết quả hoạt động kinh doanh;

- In ấn, cấp phát, thu hồi và quyết toán biên lai ấn chỉ phục vụ công tác thu phí, hướng dẫn công tác nghiệp vụ và sử dụng biên lai ấn chỉ.

 

Các đơn vị thành viên khác :