Trang chủ » Đơn vị thành viên

Phòng Kinh doanh

Trưởng phòng: ĐỖ VĂN TÀI

Phó phòng: TRƯƠNG THỊ MINH TUỆ; PHẠM THỊ MỸ HOA

Số điện thoại: 02363 622778 - 02366 286833

Email: kinhdoanh.dnurenco@gmail.com 

Chức năng:
Tham mưu đề xuất Tổng giám đốc Công ty về công tác phát triển và quản lý nguồn thu, hướng dẫn công tác chuyên môn nghiệp vụ, các giao dịch liên quan đến công tác thu phí vệ sinh, hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

Nhiệm vụ:
- Lập kế hoạch thu phí vệ sinh hàng năm và kinh doanh các dịch vụ trong toàn Công ty; Quản lý, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và đề xuất các giải pháp thực hiện kế hoạch thu phí và kinh doanh dịch vụ;

- Theo dõi, giám sát, khai thác các hợp đồng của các đơn vị trực thuộc về hoạt động thu gom rác thải và dịch vụ. Lưu trữ các hợp đồng theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty;

- Tiếp nhận xử lý các sự việc liên quan đến công tác thu, kinh doanh dịch vụ thu gom rác và các dịch vụ khác của các tổ chức và cá nhân;

- Giải quyết, xử lý, trả lời thông tin đại chúng, báo đài… có liên quan đến công tác thu gom, vận chuyển rác và dịch vụ vệ sinh;

- Yêu cầu các đơn vị sử dụng biên lai ấn chỉ cung cấp số liệu liên quan đến công tác thu phí vệ sinh nhằm phục vụ tốt công tác thống kê báo cáo;

- Phối hợp Ban KCS tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất việc thực hiện Quy chế, Quy trình về chất lượng vệ sinh đô thị tại các đơn vị trực thuộc;

- Phổ biến, tuyên truyền, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng về công tác vệ sinh môi trường đô thị;

- Quản lý phần mềm Quản lý thu phí vệ sinh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tổng giám đốc Công ty giao theo yêu cầu công việc của từng thời điểm hoặc công việc mới phát sinh có liên quan đến công tác kinh doanh của Công ty.

 

Các đơn vị thành viên khác :