Trang chủ » Đơn vị thành viên

Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường

Giám đốc Xí nghiệp: NGUYỄN THÀNH SANH
Phó Giám đốc: PHAN VĂN HOÀNG

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Số điện thoại: 02363 623891

Email: trungtam.dnurenco@gmail.com

Chức năng

Khai thác và triển khai thực hiện các hợp đồng dịch vụ, xử lý môi trường dưới sự quản lý, giám sát của các phòng, ban trực thuộc Công ty đúng theo Điều lệ, Quy chế của Công ty, bao gồm:

- Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải (chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại): y tế sinh hoạt; công nghiệp; hàng hải sinh hoạt, xây dựng; đô thị; vật dụng cồng kềnh;

- Nạo vét, vận chuyển và xử lý bùn: ao hồ, hệ thống xử lý nước thải, phân bùn bể phốt;

- Nạo vét bùn hệ thống thoát nước: đô thị, công nghiệp;

- Cung cấp nước sạch bằng xe bồn phục vụ công trình, sinh hoạt;

- Dịch vụ cho thuê, mua bán: nhà vệ sinh, thùng rác, xuồng chứa rác, bùn;

- Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, gia đình;

- Tư vấn thiết kế các công trình xử lý môi trường; Tư vấn lập các dự án trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Tư vấn lập các hồ sơ thủ tục về môi trường; Tư vấn chuyển giao các công nghệ xử lý môi trường;

- Tư vấn và thực hiện cải tạo, sửa chữa các công trình xử lý, bảo vệ môi trường;

- Tư vấn chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, men vi sinh;

- Cung cấp các chế phẩm sinh hóa và thiết bị trong lĩnh vực môi trường, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản;

- Mua bán, cung ứng, đại lý các loại vật tư, trang thiết bị lưu giữ, xử lý môi trường trong nhiều lĩnh vực khác nhau;

- Mua bán phế liệu các loại;

- Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp, gia đình.

Nhiệm vụ

- Chủ động khai thác tối đa, tìm kiếm khách hàng và chịu trách nhiệm thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản trong các hợp đồng cung cấp dịch vụ, xử lý môi trường đã được Lãnh đạo Công ty ký kết với khách hàng;

- Xây dựng, tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Công ty xem xét, ký kết đối với khách hàng các hợp đồng cung cấp dịch vụ, xử lý môi trường;

- Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, phương tiện thiết bị, nhân lực được Công ty giao quản lý sử dụng theo quy định của Công ty và của pháp luật bao gồm: sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị, phương tiện xe vận chuyển, Lò đốt, công trình xử lý chất thải nguy hại (CTNH) và các thiết bị phụ trợ khác liên quan đến hoạt động xử lý CTNH và chất thải rắn thông thường theo đúng yêu cầu kỹ thuật;

- Thực hiện việc giám sát môi trường định kỳ, đột xuất và các hoạt động khác đối với toàn bộ hoạt động được giao cho Xí nghiệp theo nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các quy định của pháp luật có liên quan.

- Thực hiện thanh toán hồ sơ theo các định mức do Hội đồng quản trị phê duyệt. Đồng thời, chủ động xây dựng định mức thực tế phát sinh đối với các công việc được giao báo cáo Tổng Giám đốc xem xét trình Hội đồng quản trị phê duyệt thực hiện.

- Chịu sự giám sát của các phòng, ban nghiệp vụ của Công ty.

- Thực hiện báo cáo đúng yêu cầu về nội dung, tiến độ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động của Xí nghiệp;

- Thực hiện chế độ tài chính hạch toán phụ thuộc theo quy định của Kế toán – Thống kê và thực hiện đầy đủ các quy định về thu, chi tài chính theo quy định của Công ty;

- Chăm lo đầy đủ đời sống cho người lao động của Xí nghiệp theo quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế của Công ty như: chi trả tiền lương, thưởng, bồi dưỡng và các chế độ phụ cấp…;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc giao.

 

Các đơn vị thành viên khác :