Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ngày 17/5/2016 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
Báo cáo thường niên 2015
Ngày 19/4/2016 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên 2015.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Trung Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty 

Báo cáo tài chính 2015 - Giai đoạn từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015
Ngày 30/3/2016, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố báo cáo tài chính 2015 - Giai đoạn từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015
Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ Ông Phạm Trung Thành - Thành viên HĐQT
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Phạm Trung Thành - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty