Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố thông tin: Điều chỉnh Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
Ngày 13/6/2018 Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
Công bố thông tin: Điều chỉnh Điều lệ Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Ngày 13/6/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh Điều lệ Công ty
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 05/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 328/TB-HĐQT về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 điều chỉnh
Ngày 28/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo kiểm toán độc lập điều chỉnh về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017. 
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. 

Công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 2016
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 2016
Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về việc được chấp thuận gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo thường niên năm 2017
Ngày 16/4/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã công bố Báo cáo thường niên năm 2017.
Công bố thông tin Quyết định thành lập Xí nghiệp Môi trường Hải Châu và Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê
Ngày 05/4/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Quyết định số 64/QĐ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp Môi trường Thanh Khê và Quyết định số 65/QĐ-HĐQT về việc thành lập Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.