Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách sở hữu chứng khoán
Trung tâm lưu ký chứng khoán thông báo về ngày ĐKCC và xác nhận danh sách  sở hữu  chứng khoán

Ngày đăng tin: 02-04-2019
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018

Ngày đăng tin: 30-03-2019
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
ông ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 
Ngày đăng tin: 27-03-2019

Thông báo ngày 09/4/2019 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ngày đăng tin: 15-03-2019
Thông báo điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán
Ngày 07/12/2018, Công ty nhận được công văn số 15679/VSD-ĐK ngày 05/12/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 13.200 cổ phiếu DNE của 22 cổ đông theo đề nghị của Công ty tại công văn 786/MTĐT-TCHC.

Ngày đăng tin: 25-12-2018
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN.

Ngày đăng tin: 12-12-2018
Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo thay đổi nhân sự và Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty

Ngày đăng tin: 10-12-2018
Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
Ngày 10/12/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 804/NQ-ĐHĐCĐBT.

Ngày đăng tin 10-12-2018
Công bố thông tin Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Ngày đăng tin: 10-12-2018