Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố thông tin về nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Ngày 10/8/2017, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 476/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 cho cổ đông
Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 cho cổ đông
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Ngày 26/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 381.NQ-HĐQT về chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC
Công bố thông tin: Điều chỉnh Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
Ngày 13/6/2018 Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
Công bố thông tin: Điều chỉnh Điều lệ Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Ngày 13/6/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh Điều lệ Công ty
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Thông báo về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Ngày 05/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 328/TB-HĐQT về việc dời ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 điều chỉnh
Ngày 28/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo kiểm toán độc lập điều chỉnh về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.