Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày 30/11/2018 HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày đăng tin: 30-11-2018
Thông báo về ngày đăng ký đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Thay cho Thông báo số 721/TB-MTĐT ngày 01/11/2018)
Ngày 06/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 732/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày đăng tin: 06-11-2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày 01/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 721/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày đăng tin: 01-11-2018
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Ngày 01/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 720/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công bố thông tin Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018

Ngày đăng tin: 30-10-2018
Công bố thông tin về nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về nhân sự Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Ngày 10/8/2017, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Thông báo số 476/TB-MTĐT về việc chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 cho cổ đông
Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 cho cổ đông
Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Ngày 26/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 381.NQ-HĐQT về chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017
Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC