Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016
Ngày 22/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016


Hoàn tất công tác lưu ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày 09/01/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận được thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 02/2017/GCNCP-VSD ngày 04/01/2017 và cấp mã chứng khoán cho Công ty.

Thông báo về việc Hướng dẫn cổ đông thực hiện lưu ký và giao dịch trên thị trường chứng khoán
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng phối hợp cùng Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - Chi nhánh Đà Nẵng tổ chức các buổi hướng dẫn cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán và cách thức giao dịch trên thị trường chứng khoán.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty  
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty .
Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội (sàn UPCoM) và thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội (sàn UPCoM) và thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2015.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2015