Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT về việc giải thể Ban KCS - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng


Ngày 22/11/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc giải thể Ban KCS - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.
Đính kèm Nghị quyết.

Các bản tin khác :