Trang chủ »Tin tức & Sự kiện » Tin cổ đông

Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội (sàn UPCoM) và thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo Nghị quyết của HĐQT về đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty tại Sở GDCK Hà Nội (sàn UPCoM) và thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty 
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc thanh toán cổ tức năm 2015.
Thông báo giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc giao dịch cổ phiếu của Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty
Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2015
Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2015
Báo cáo tài chính kiểm toán giai đoạn từ 01/01/2016 đến 30/6/2016
Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính kiểm toán cho giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2016.
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Sáng ngày 29/6/2016, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị EDEN PLAZA DANANG. Số cổ đông đã đến dự Đại hội là 178 cổ đông, đại diện cho 97,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ngày 29/6/2016 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Thông báo về việc Thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Ngày 23/6/2016 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về việc dời thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Báo cáo tài chính 2015 - Giai đoạn từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015
Ngày 21/6/2016 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo tài chính 2015 - Giai đoạn từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015 (Điều chỉnh)