Trang chủ » Tin cổ đông

CBTT chấm dứt hoạt động của chi nhánh

Quyết định Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ
Ngày 14/4/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Quyết định số 09/QĐ-HĐQT Về việc chấm dứt hoạt động của Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ.
Chi tiết: 09/QĐ-HĐQT.

Các bản tin khác :