Trang chủ » Hoạt động công ty

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

Sáng ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại Hội trường 471 Núi Thành, Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức họp thường niên năm 2021 và kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, ông Lê Phú Nguyện - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và đại diện Sở Tài chính. Chủ trì đại hội có ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, cổ đông chiến lược. Cùng tham dự có thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 27 Quý cổ đông đại diện cho 910 cổ đông của Công ty, tương đương 91,06% cổ phần có quyền biểu quyết.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức tại Hội trường Công ty

Cổ đông tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2020. Theo đó doanh thu năm 2020 đạt 261,645 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 13,852 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,68 triệu đồng/người/tháng. Ngoài những chỉ tiêu tài chính cơ bản, trong năm 2020, Công ty đã thu gom, xử lý 406.456 tấn rác.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp và kéo dài, trong năm 2021, tuy nhiên Công ty phấn đấu đề ra mục tiêu doanh thu đạt 269,494 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,694 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiếu 8,5%, tiền lương bình quân đạt 7,68 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Võ Nguyên Chương- Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Công ty đã trình bày một số Tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua: Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2021, Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại Bãi rác Khánh Sơn, Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan. Ông Phạm Thanh Phúc- Chủ tọa đại hội thông qua báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020.

Qua thảo luận và biểu quyết, đa số các Tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ đồng ý cao. Đa số cổ đông tham dự cũng thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. Đại hội cũng thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, tỷ lệ 8,5%/cổ phần, giao HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Đại hội nhiệm kỳ cũng đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới, nhiệm kỳ 2021-2025.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông/bà: Phạm Thanh Phúc; Võ Minh Đức; Hoàng Thị Ngọc Hiếu; Phan Công Tư và Nguyễn Văn Tuấn (cổ đông chiến lược).Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông/bà: Võ Thị Mận; Thái Quốc Khánh và Lê Thị Hồng Thủy.

(Hùng PT)

Các bản tin khác :