Trang chủ » Hoạt động công ty

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Sáng ngày 29 tháng 6 năm 2022, tại Hội trường 471 Núi Thành, Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng tổ chức họp thường niên năm 2022.


Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Võ Nguyên Chương - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, và đại diện Sở Tài chính. Chủ trì đại hội có ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, cổ đông chiến lược. Cùng tham dự có thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 68 Quý cổ đông đại diện cho 916 cổ đông của Công ty, tương đương 82,37% cổ phần có quyền biểu quyết.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Cổ đông tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2021. Theo đó doanh thu năm 2021 đạt 256,029 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 12,061 tỷ đồng, tiền lương bình quân người lao động đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng. Ngoài những chỉ tiêu tài chính cơ bản, trong năm 2021, Công ty đã thu gom, xử lý 372.851 tấn rác.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn phức tạp và tiềm ẩn, lạm phát tăng cao trong năm 2022, tuy nhiên Công ty phấn đấu đề ra mục tiêu doanh thu đạt 240,975 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,075 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiếu 5%, tiền lương bình quân đạt 7 triệu đồng/người/tháng.


Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội.

Và một số hình ảnh

Ảnh: Phượng Võ

Các bản tin khác :