Trang chủ » Hoạt động công ty

Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Sáng ngày 25/6/2020 tại Hội trường  số 471 Núi Thành, Q. Hải Châu - TP Đà Nẵng, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.


Đại hội vinh dự được đón tiếp ông Đinh Quang Cường - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và đại diện Sở Tài chính. Chủ trì đại hội có Ông Phạm Thanh Phúc - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, cổ đông chiến lược. Cùng tham dự có thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 93 Quý cổ đông đại diện cho 938 cổ đông của Công ty, tương đương 91,63% cổ phần có quyền biểu quyết.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 tổ chức tại Hội trường Công ty

Cổ đông tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2019. Theo đó doanh thu năm 2019 đạt 262,71 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,385 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,821 triệu đồng/người/tháng. Ngoài những chỉ tiêu tài chính cơ bản, trong năm 2019, Công ty đã thu gom 390.026 tấn rác, giảm so với kế hoạch là 6,5%.

Cổ đông tham dự và phát biểu tại đại hội

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài có nguy cơ suy thoái kinh tế, trong năm 2020, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 257,652 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,402 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiếu 6,8%, tiền lương bình quân đạt 7,045 triệu đồng/người/tháng. Riêng các chỉ tiêu về tài chính sản xuất kinh doanh năm 2020, Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định và thông báo cho cổ đông được biết.

Cổ đông chiến lược phát biểu tại đại hội.

Tại Đại hội, đại diện Công ty đã trình bày một số Tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2019 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2020 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2020. Cổ đông biểu quyết tại đại hội

Qua thảo luận và biểu quyết, đa số các Tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ đồng ý cao. Đa số cổ đông tham dự cũng thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. Đại hội cũng thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, tỷ lệ 11%/cổ phần, giao HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.
Kết thúc, Đại hội được nghe Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

PT Hùng

Các bản tin khác :