Trang chủ » Hoạt động công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 12/6/2018 tại Hội trường Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng số 471 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức tại Hội trường Công ty

Đến dự, chủ trì đại hội có Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, cổ đông chiến lược. Cùng tham dự có thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 92 Quý cổ đông đại diện cho 948 cổ đông của Công ty, tương đương 93,56% cổ phần có quyền biểu quyết.


Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng năm 2018; Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động và tình hình tài chính năm 2017. Theo đó doanh thu năm 2017 đạt 213,06 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 8,29 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 6 triệu đồng/người/tháng. Ngoài những chỉ tiêu tài chính cơ bản, trong năm 2017, Công ty đã thu gom 334.266 tấn rác, tăng so với kế hoạch là 17,3%, bình quân khối lượng rác thu gom là 920 tấn/ngày, tăng so với năm 2016 là 21,97%.


Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm 2017

Các hạng mục mua sắm tài sản về cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Công ty đã hoàn hành mua sắm đưa vào phục  vụ  sản  xuất 04 xe ép rác 4,5 tấn, 04 xe tải thu gom rác phục vụ cơ giới hóa loại 400 đến 800 kg, 15 xe ba gác thu gom rác hoạt động bằng điện, 01 xe ủi cũng như 1.000 thùng rác 240 lít, 200 thùng rác 660 lít, 100 xe thu rác ba bánh dung tích 660 lít.


Cổ đông Công ty tham dự Đại hội

Trong năm 2018, Công ty phấn đấu doanh thu đạt 234,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tối thiểu 9 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức tối thiếu 9%, thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu/đồng/tháng. Riêng các chỉ tiêu về tài chính sản xuất kinh doanh năm 2018, Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định và thông báo cho cổ đông được biết.


Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017

Để đạt được những chỉ tiêu đó Công ty nhấn mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng yếu như: Triển khai thực hiện công tác cơ giới hóa thu gom rác thải đạt 50% trên tổng lượng rác thải thu gom trên toàn địa bàn thành phố (hiện tại đạt khoảng 30%); Tập trung phục tốt công tác vệ sinh tại các sự kiện lễ hội được tổ chức trên địa bàn thành phố trong năm; Duy trì và đảm bảo tốt an ninh môi trường bãi rác Khánh Sơn thuộc Công ty đảm nhận quản lý vận hành; Thực hiện Tái cơ cấu Công ty theo tinh thần chỉ đạo của UBND thành phố đồng thời tiếp tục lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp, sắp xếp lại bộ máy đơn vị trực thuộc theo hướng tinh gọn, hiệu quảÔng Đặng Đức Vũ - Tổng Giám đốc Công ty trình bày một số Tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua

Tại Đại hội, đại diện Công ty đã trình bày một số Tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, 2017 và Phụ lục điều chỉnh; Tờ trình quyết toán tiền lương, thù lao năm 2017 và mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của HĐQT, Ban Kiểm soát; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018; Tờ trình Điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty.

Cổ đông tham gia đóng góp ý kiến Đại hội


Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, nhà đầu tư chiến lược đóng góp ý kiến tại Đại hội

Qua thảo luận và biểu quyết, đa phần các Tờ trình đều được thông qua với tỷ lệ đồng ý cao. Đặc biệt Đại hội đã thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, bảo đảm thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về Hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP đã ban hành.


Đại diện Công ty trả lời, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cổ đông

Đa số cổ đông tham dự cũng thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018. Đại hội cũng thống nhất chia hết cổ tức bằng tiền VNĐ, giao HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm chi trả cổ tức theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Qua các ý kiến của các cổ đông, Đại hội ghi nhận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế trong công tác giám sát và tham mưu của Ban Kiểm soát. Những kết quả đạt được, Ban Kiểm soát tiếp tục phát huy, còn những mặt hạn chế cần phải đánh giá, rút kinh nghiệm và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Cổ đông biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội

Kết thúc, Đại hội được nghe Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

                                                                                                                                               TRUNG NGUYỄN

Các bản tin khác :