Trang chủ » Hoạt động công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 29/6/2017 tại Hội trường Công ty, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với 97 cổ đông tham dự, tương ứng với 95,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.Đông đảo cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đến dự, chủ trì đại hội có Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty; và Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên HĐQT, cổ đông chiến lược. Cùng tham dự có thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, và 97 Quý cổ đông đại diện cho 960 cổ đông của Công ty.


Ông Đỗ Văn Tài - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội

Cổ đông tham dự Đại hội đã được nghe Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quản trị năm 2017; Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và TGĐ Công ty năm 2016; Tờ trình Quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2016 và Đề xuất mức thù lao và tiền lương HĐQT, BKS năm 2017; Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán năm 2017.


Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quản trị năm 2017

Theo báo cáo của HĐQT, khối lượng rác thu gom thực hiện trong năm 2016 là 274.065 tấn, đạt 106,5% so với kế hoạch. Bình quân khối lượng rác thu gom là 755 tấn/ngày. Hầu hết các dự án đầu tư, mua sắm về cơ bản triển khai thực hiện đúng quy trình, quy định. Cụ thể: Công trình xử lý phân bùn bể phốt; Công trình bể chôn lấp bùn thải có kiểm soát; Mua sắm 2.000 thùng rác các loại, 02 xe cuốn ép rác chuyên dùng loại 4-5 tấn; Đồng thời sửa chữa phương tiện vận tải, cải tạo các trạm trung chuyển, xây mới trạm rửa xe, đường nội bộ bãi rác Khánh Sơn.


Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và TGĐ Công ty năm 2016

Công ty cũng đã hoàn thành tốt một số nhiệm vụ được UBND thành phố giao bao gồm đảm bảo công tác đặt hàng vệ sinh môi trường đô thị và môi trường tại bãi rác Khánh Sơn, công tác phục vụ vệ sinh môi trường vào các dịp Lễ, Hội. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện đúng và đầy đủ các chính sách đối với người lao động Công ty. Thu nhập bình quân người lao động năm 2016 đạt 5,45 triệu đồng/tháng.


Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội

Tiếp nối những kết quả đạt được trong năm 2016, năm 2017 Công ty phấn đấu thu gom vận chuyển 285.028 tấn rác các loại, đạt mức doanh thu 222,8 tỷ đồng, tỷ lệ cổ tức/vốn điều lệ đạt 10% và thu nhập bình quân đầu người đạt mức 5,8 triệu đồng/người/tháng. Riêng các chỉ tiêu về tài chính sản xuất kinh doanh năm 2017, Đại hội ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông và giao HĐQT Công ty xem xét, quyết định và thông báo cho cổ đông được biết.

Cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát

Để đạt được những chỉ tiêu đó Công ty nhấn mạnh việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng yếu như: Triển khai thực hiện Đề án cơ giới hóa trong công tác thu gom rác trên địa bàn Q. Hải Châu, sau đó tiếp tục nhân rộng trên địa bàn thành phố; Tập trung phục vụ tốt các sự kiện Lễ, Hội được tổ chức trong năm 2017; Đảm bảo tốt an ninh về môi trường tại bãi rác Khánh Sơn; Tiếp tục thực hiện lộ trình tinh giảm lao động gián tiếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Đồng thời triển khai đầu tư, mua sắm phương tiện thiết bị và xây dựng cơ bản nhằm phục vụ công tác sản xuất kinh doanh.


Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, đại diện cổ đông chiến lược tham gia phát biểu góp ý tại Đại hội

Thảo luận tại Đại hội, cổ đông cũng nêu ý kiến đóng góp về hoạt động của Ban Kiểm soát; Về quyết toán mức thù lao, tiền lương của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch mua sắm đầu tư và xây dựng cơ bản năm 2017. Với những vấn đề được nêu Ban Lãnh đạo Công ty và các cá nhân liên quan đã có những giải trình với cổ đông ngay tại Đại hội.


Cổ đông phát biểu tại Đại hội

Vì một số lý do khách quan, cổ đông tham dự Đại hội thống nhất tạm thời chưa thông qua Báo cáo tài chính 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 tại kỳ Đại hội lần này. Sau khi hoàn chỉnh các hồ sơ liên quan và có ý kiến chỉ đạo của đại diện vốn nhà nước, Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua hai nội dung nêu trên.

Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung một số Tờ trình tại Đại hội


Cổ đông bổ phiếu biểu quyết một số Tờ trình được trình bày tại Đại hội

Đại hội đã thông qua mức thù lao, tiền lương cho thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2016 và mức thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2017. Đa số cổ đông tham dự cũng thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng là công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.


Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản Đại hội
Kết thúc, Đại hội được nghe Ban Thư ký trình bày Biên bản Đại hội và được Đại hội nhất trí thông qua.

Một số hình ảnh tại Đại hội

Cổ đông làm thủ tục tham dự Đại hội


Ông Lê Thành Phúc - Trưởng phòng TCHC, Ban Thư ký Đại hội báo cáo Quy chế làm việc và chương trình làm việc Đại hội


Bà Võ Thị Huỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát trả lời kiến nghị của cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát


Bà Trương Thị Minh Tuệ Trưởng Ban Kiểm soát giải trình ý kiến của Cổ đông


Cổ đông tham dự Đại hội

                                                                                                                                            TRUNG NGUYỄN

Các bản tin khác :