Trang chủ » Hoạt động công ty

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001:2015 và ISO 14001:2015

Tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã nhận được các Quyết định và Giấy chứng nhận của Trung tâm Chứng nhận phù hợp (QUACERT) liên quan đến Hệ thống quản lý tích hợp môi trường và chất lượng ISO 14001:2015 và ISO 9001:2015.


Theo đó, QUACERT đã cấp Giấy chứng nhận số HT 4069.18.19 chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015; và Giấy chứng nhận số MT217/2.18.19 chứng nhận Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Việc chứng nhận được áp dụng với các lĩnh vực hoạt động: Thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; Cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường; Xử lý ô nhiễm môi trường; Tư vấn kỹ nghệ môi trường gồm tư vấn hồ sơ môi trường, tư vấn lập dự án đầu tư, thiết kế, thi công và bảo dưỡng công trình bảo vệ môi trường; kinh doanh vật tư, thiết bị, hóa chất, vi sinh và trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực xử lý môi trường.

Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 và TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015

Giấy chứng nhận của QUACERT cũng được áp dụng đối với 16 đơn vị thành viên trực thuộc Công ty. Giấy chứng nhận có hiệu lực trong thời gian 03 năm kể từ ngày 14/01/2018 đến ngày 13/01/2021. Việc được cấp Giấy chứng nhận góp phần nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy vị thế, mang lại lợi thế cạnh tranh của Công ty trên thị trường dịch vụ vệ sinh môi trường.

Dowload:
1. Tài liệu chứng nhận TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015
2. Tài liệu chứng nhận TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015
3. Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015
4. Giấy chứng nhận TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015 (English)
5. Giấy chứng nhận TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015
6. Giấy chứng nhận TCVN ISO 14001:2015/ISO 14001:2015 (English)

Các bản tin khác :