Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 30/11/2018 HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành thông báo mời họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày đăng tin: 30-11-2018

                                          Kính gửi Quý Cổ đông

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

1. Thời gian: 07h00, Thứ Hai, ngày 10 tháng 12 năm 2018

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng,

                     Số 471 Núi Thành, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3. Thành phần tham dự Đại hội: Các cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện của mình hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 27 tháng 11 năm 2018.

4. Nội dung Đại hội:

Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

-      Để Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu giấy xác nhận tham dự Đại hội. Trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người đại diện theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty.

-      Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau: Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu; Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thương 2018 (theo mẫu) kèm theo giấy ủy quyền (theo mẫu), phải gởi về Ban kiểm tra tư cách Đại hội cổ đông trước ngày 06 tháng 12 năm 2018 tại địa chỉ số 471 đường Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng;

6. Trang phục tham dự Đại hội

-      Đề nghị Quý cổ đông khi đi tham dự Đại hội mang trang phục lịch sự.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

-      Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng, địa chỉ: Số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236 3622007; Fax: 0236 3642423.

-      Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận, thông qua tại Đại hội được đăng tải tại Website: http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo./.

Thông báo này thay cho giấy mời

                                                                                     TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                             CHỦ TỊCH

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                        Nguyễn Thanh Hùng

Download thông báo mời họp tại đây

Danh mục tài liệu Đại hội (thường xuyên được cập nhật cho đến ngày tổ chức Đại hội)

1. Chương trình Đại Hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018

2. Thông báo mời tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2018

3. Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

4. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

5. Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020

6. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2018

7. Danh sách các ứng viên 

8. Hồ sơ các ứng viên (ông Phạm Quang Sáng, ông Phạm Thanh Phúc)

8.1. Ông Phạm Quang Sáng

8.2. Ông Phạm Thanh Phúc

9. Công văn số 8279/UBND-SNV ngày 25/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng V/v nhân sự Người đại diện và tổ chức, hoạt động cảu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị

10. Các biểu mẫu:

10.1. Mẫu Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ

10.2. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ


Các bản tin khác :