Trang chủ » Tin cổ đông

Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 02/3/2021 của HĐQT về việc Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng tin: 02-03-2021

          Ngày 02 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT thống nhất thời gian tổ chức Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Đại hội), cụ thể như sau:

          - Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội: Ngày 23/3/2021.

          - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Ngày 16/4/2021
Đính kèm

Các bản tin khác :