Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng

Ngày 24/7/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng với phạm vi bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2017.

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2017.

Chi tiết nội dung công bố thông tin TẠI ĐÂY 

Các bản tin khác :