Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Ngày 10/12/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 804/NQ-ĐHĐCĐBT.

Ngày đăng tin 10-12-2018

Ngày 10/12/2018, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 804/NQ-ĐHĐCĐBT, thống nhất:

1. Miễn nhiệm các chức danh thành viên HĐQT đối với các ông: Nguyễn Thanh Hùng và Đặng Đức Vũ; 
2. Bấu bổ sung hai thành viên HĐQT, gồm các ông: Phạm Thanh Phúc và Phạm Quang Sáng.
3. Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:
- Bầu ông Phạm Thanh Phúc làm Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bổ nhiệm ông Võ Minh Đức, thành viên HĐQT, làm Tổng Giám đốc Công ty.

Chi tiết nghị quyết xem tại đây

Các bản tin khác :