Trang chủ » Văn bản

Danh sách Quy trình ISO


STT Tên tài liệu Đơn vị áp dụng Dowload
1 Quyết định Ban hành
- Sổ tay Quản lý môi trường 
- Hệ thống Quy trình theo TCVN ISO 14001:2010
- Hệ thống Hướng dẫn theo TCVN 14001:2010 
P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  Quyết định
2  Chính sách môi trường  P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  CSMT/MTĐT
 3  Quy trình kiểm soát tài liệu  P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.01/MTĐT
 4   Quy trình kiểm soát hồ sơ   P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.02/MTĐT
5  Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, thực hiện hành động khắc phục và hành động phòng ngừa  P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.03/MTĐT
 6  Quy trình đánh giá nội bộ  P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.04/MTĐT
 7   Quy trình xem xét của lãnh đạo  P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.05/MTĐT
8  Quy trình quản lý, trao đổi thông tin  P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.06/MTĐT
9  Quy trình tuyển dụng và đào tạo P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.07/MTĐT
10  Quy trình nhận biết khía cạnh môi trường, đánh giá tác động môi trường P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  QT.08/MTĐT
11  Quy trình sửa chữa tài sản, thiết bị, phương tiện vận chuyển Công ty    QT.11/MTĐT
12  Quy trình quản lý nhập, xuất nguyên nhiên vật liệu, vật tư, công cụ, dụng cụ  Tất cả các đơn vị trực thuộc  QT.12/MTĐT
13  Quy trình quản lý trang bị bảo hộ lao động  Tất cả các đơn vị trực thuộc  QT.13/MTĐT
 14   Quy trình quản lý thiết bị định vị GPS cho các xe vận chuyển rác thải  Các XNMT, P. KHĐT, P. Kỹ thuật, ban KCS, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải  QT.14/MTĐT
15  Quy trình vận hành bãi rác Khánh Sơn  XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Vận chuyển, P. CNMT, ban KCS, P. KHĐT, P. Kỹ thuật  QT.15/MTĐT
16  Quy trình tư vấn lập hồ sơ môi trường và thiết kế, thi công xây dựng hệ thống xử lý chất thải  Trung tâm Tư vấn  QT.01/MTĐT-TT
17  Quy trình thu gom, xử lý chất thải trong quá trình thi công xây dựng hệ thống xử lý chất thải  Trung tâm Tư vấn  QT.02/MTĐT-TT
18  Quy trình quản lý hoạt động vận chuyển rác sinh hoạt   XN Vận chuyển, các XN Môi trường, P. Kỹ thuật, P. KHĐT  QT.01/MTĐT-VC
19  Quy trình tác nghiệp vệ sinh, thu gom rác  XN Hải Châu 1, P. CNMT, P. KHĐT, P. Kỹ thuật, Ban KCS  QT.01/MTĐT-XNHC1
20  Quy trình thu gom và vận chuyển chất thải nguy hại  XN Dịch vụ Môi trường, Ban KCS, P. CNMT  QT.01/MTĐT-DV
21  Quy trình vận hành lò đốt  XN Dịch vụ Môi trường, Ban KCS, P. CNMT  QT.02/MTĐT-DV
22  Quy trình đóng rắn bùn thải, xỉ tro và các chất thải nguy hại khác  XN Dịch vụ Môi trường, Ban KCS, P. CNMT  QT.03/MTĐT-DV
23  Quy trình xử lý nhũ tương, bùn thải lỏng  XN Dịch vụ Môi trường, Ban KCS, P. CNMT  QT.05/MTĐT-DV
24  Quy trình vận hành bổ chôn lấp có kiểm soát (bể đóng kén)  XN Dịch vụ Môi trường, Ban KCS, P. CNMT  QT.06/MTĐT-DV
25  Quy trình quản lý hoạt động vận chuyển rác  Các XNMT, XN Vận chuyển, P. Kỹ thuật, P. KHĐT  QT.01/MTĐT-VC
26  Quy trình vận hành hệ thống trạm cân xe vận chuyển chất thải tại Bãi rác Khánh Sơn  P. CNMT, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, Ban KCS, P. KHĐT, P. Kỹ thuật, XN Vận chuyển   QT.01/MTĐT-QLB
27  Hướng dẫn chuẩn bị và ứng phó với tình trạng khẩn cấp về quản lý bãi và xử lý chất thải  XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, P. CNMT, P. TCHC  HD.01/MTĐT-QLB
28  Nội quy quản lý và vận hành trạm cân xe vận chuyển chất thải  XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Vận chuyển, Ban KCS, P. KHĐT, P. Kỹ thuật, P. CNMT  NQ.01/QT.01/MTĐT-QLB
29  Hướng dẫn thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt văn phòng  Các phòng nghiệp vụ văn phòng Công ty  HD.01/MTĐT
30  Hướng dẫn quản lý sử dụng hóa chất  P. CNMT, XN Dịch vụ Môi trường   HD.01/MTĐT-DV
31  Hướng dẫn kiểm soát khí thải, nước thải, rác thải (sau đốt)  P. CNMT, XN Dịch vụ Môi trường   HD.02/MTĐT-DV
32  Hướng dẫn phòng ngừa và ứng phó sự cố khẩn cấp  P. CNMT, XN Dịch vụ Môi trường   HD.03/MTĐT-DV
33  Sổ tay quản lý môi trường   P. TCHC, P. CNMT, P. KTTV, P. KD, P. Kỹ thuật, P. KHĐT, XNMT Hải Châu 1, XN Vận chuyển, XN Quản lý Bãi và Xử lý chất thải, XN Dịch vụ Môi trường, Trung tâm Tư vấn  Sổ tay QLMT

 

Các văn bản khác :