Trang chủ » Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018


Cổ đông làm thủ tục tham dự Đại hội
Đại diện cổ đông chiến lược tham dự Đại hội
Hơn 90 cổ đông đại diện cho cổ đông Công ty tham dự Đại hội
Ông Đỗ Văn Tài - Kế toán trưởng, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
Cổ đông biểu quyết thông qua chương trình làm việc và Quy chế làm việc Đại hội
Đoàn Chủ tịch chủ trì Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT, trình bày báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017
Cổ đông tham giá ý kiến, kiến nghị tại Đại hội
Cổ đông tham dự Đại hội
Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát, trình bày báo cáo năm 2017 của Ban Kiểm soát
Cổ đông tham giá ý kiến, kiến nghị tại Đại hội
Cổ đông tham giá ý kiến, kiến nghị tại Đại hội
Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trả lời các ý kiến, kiến nghị của cổ đông
Ông Nguyễn Văn Tuấn, thành viên HĐQT Công ty, đại diện cổ đông chiến lược, đóng góp ý kiến tại Đại hội
Ông Đặng Đức Vũ trình bày một số Tờ trình để Đại hội biểu quyết thông qua
Ông Lê Thành Phúc trình bày Tờ trình điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ Công ty
Cổ đông biểu quyết thông qua từng nội dung của Tờ trình điều chỉnh Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua một số Tờ trình tại Đại hội
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua một số Tờ trình tại Đại hội
Tổ kiểm phiếu kiểm tra kết quả bỏ phiếu của cổ đông
Ông Võ Diệp Ngọc Quang - Tổ trưởng Tổ kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội
Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội