Trang chủ » Văn bản

Báo cáo thường niên 2015

Báo cáo thường niên 2015 bao gồm một số nội dung chính:
1. Giới thiệu công ty, khái quát cơ cấu tổ chức và nhân sự công ty;
2. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2015;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
4. Báo cáo của Hội đồng quản trị công ty;
5. Báo cáo tài chính 2015

Dowload Báo cáo thường niên 2015

Các văn bản khác :