Trang chủ » Văn bản

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 điều chỉnh

Ngày 28/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Báo cáo kiểm toán độc lập điều chỉnh về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2017.  

Các văn bản khác :