Trang chủ » Văn bản

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 29/6/2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với sự tham gia của 97 cổ đông đại diện cho 95,49% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Quý cổ đông vui lòng tải file đính kèm.

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Các văn bản khác :