Trang chủ » Văn bản

Quy chế nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Danh mục Quy chế nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng:
1. Quy chế Quản trị Công ty
2. Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị
3. Quy chế tổ chức và hoạt động của khối Văn phòng Công ty
4. Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường
5. Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Quản lý Bãi và Xử lý chất thải
6. Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Vận chuyển
7. Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Sửa chữa
8. Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Môi trường Sông Biển
9. Quy chế tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường
10. Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm tư vấn đầu tư và phát triển kỹ nghệ môi trường
11. Quy chế Thi đua, khen thưởng, kỷ luật
12. Quy chế Tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm
13. Quy chế Quản lý tài chính
14. Quy chế Chi tiêu nội bộ
15. Quy chế Quản lý hoạt động thu phí vệ sinh
16. Quy định về Quản lý và sử dụng con dấu

Dowload Quy chế Công ty

Các văn bản khác :