Trang chủ » Văn bản

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày 12/6/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Dowload Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018