Trang chủ » Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Kèm hồ sơ liên quan)

Ngày đăng tin: 12-06-2020

 

Ngày  12 tháng 6 năm 2020, Hội đồng quản trị có Giấy mời số 23/GM-HĐQT về việc mời HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 với nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, nội dung như sau:

1. Thời gian 07 30, Thứ năm, ngày 25 tháng 6 năm 2020.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị  Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện theo quy định (theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 09/4/2020).

4. Nội dung chính của Đại hội:

 - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

 - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019;

 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;

 - Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

 - Thông qua Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

 - Thông qua Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019; Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

 - Thông qua chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2020;

- Thông qua biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Bế mạc Đại hội

5. Thủ tục tham dự đại hội:

 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:

+ Thư mời họp để BTC thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách cổ đông;

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Lưu ý:

Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty;

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền đề nghị gửi trước ngày 22 tháng 6 năm 2020 (qua bưu điện hoặc số fax).

6. Mọi chi tiết liên hệ tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007. Fax: 0236-3642423.

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận tại Đại hội sẽ được cập nhật liên tục tại Website: http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html.

Trân trọng kính mời!

Đính kèm:  Giấy mời 23/Gm-HDQT và Chương trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm
 (Tài liệu được thường xuyên cập nhật. Để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

 - Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

 - Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2019;

 - Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;

 - Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;

 - Thông qua Tờ trình Phương án trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019;

 - Thông qua Tờ trình Quyết toán mức tiền lương, thù lao, thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019; Đề xuất mức tiền lương, thù lao và thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020;

 - Thông qua Tờ trình chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2020;

Các biểu mẫu:

Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Mẫu Thẻ biểu quyết chung 2020;

Mẫu Phiểu biểu quyết  2020.

Các bản tin khác :