Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng tin: 16-03-2020
Ngày 16 tháng 03 năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có Thông báo số 174/TB-MTĐT thông báo Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, với nội dung chính như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 09/4/2020

  1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
  2. Nội dung cụ thể:

      - Tỉ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

      - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 29/04/2020.

      (Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội)

      - Nội dung họp Đại hội: Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Chi tiết đính kèm.

Các bản tin khác :