Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng tin: 02-03-2021

Ngày 02 tháng 03 năm 2021, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có Thông báo số 117/TB-MTĐT thông báo Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025, với nội dung chính như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 23/3/2021

  1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.
  2. Nội dung cụ thể:

      - Tỉ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.

      - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 16/4/2021.

      (Thời gian và địa điểm chính thức sẽ được thông báo trong thư mời Đại hội)

      - Nội dung họp Đại hội: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.
Đính kèm

Các bản tin khác :