Trang chủ » Tin cổ đông

Quyết định Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày 14/7/2022 HĐQT Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành quyết định số 31/QĐ-HĐQT Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
31/QĐ-HĐQT

Các bản tin khác :