Trang chủ » Tin cổ đông

Quyết định về việc bổ nhiệm Người Phụ trách quản trị Công ty


Ngày 30/6/2022, Hội đồng quản trị ban hành quyết định số 29/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty. Theo đó, HĐQT thống nhất bổ nhiệm bà: Đỗ Thanh Hằng-Thư ký Công ty là người Phụ trách quản trị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kể từ ngày 01/7/2022.

29/QĐ-HĐQT

Các bản tin khác :