Trang chủ » Tin cổ đông

Quyết định của Hội đồng quản trị về việc dự kiến thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng tin: 19-04-2019
Ngày 19 tháng 4 năm 2019, Hội đồng quản trị có Quyết định số 09/QĐ-HĐQT về việc dự kiến thời gian, chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2019 và thành lập Ban tổ chức Đại  hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
Đính kèm

Các bản tin khác :