Trang chủ » Tin cổ đông

Nghị quyết về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty

Ngày 15/8/2022 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 10/NQ-HĐQT về việc sáp nhập đơn vị trực thuộc Công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương sáp nhập Xí nghiệp Sửa chữa vào Xí nghiệp Vận chuyển thành một Xí nghiệp với tên gọi: "Xí nghiệp Vận chuyển".
Chi tiết vui lòng xem tại đây 

Các bản tin khác :