Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị Kiểm toán độc lập.

Ngày đăng tin: 13-07-2020

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 472/MTĐT-CBTT về việc công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với phạm vi bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2020;

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Download Thông báo số 475/MTĐT-CBTT 

Các bản tin khác :