Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

Ngày đăng tin 10-07-2019

Ngày 10 tháng 7 năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ nhiệm bà Võ Thị Huỳnh Trang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày 10/7/2019.

2. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của bà Võ Thị Huỳnh Trang được hưởng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Đính kèm: Công văn 454/MTĐT-CBTT về Công bố thông tin; NQ số 07/NQ-HĐQT ngày 10/7/2019

Các bản tin khác :