Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiếm soát Công ty


Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo thay đổi nhân sự và Công bố thông tin về miễn nhiệm và bầu Thành viên Ban Kiếm soát Công ty

         Ngày 27 tháng 6 năm 2019, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 421/NQ-ĐHĐCĐ. Theo đó, Đại hội đã quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm đối với chức danh Thành viên Ban Kiểm soát. Cụ thể như sau:

          1. Trường hợp bổ nhiệm:

          - Bà: Lê Thị Vân Vy.

          - Chức vụ trước khi bổ nhiệm (*):

          - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát.

          - Thời hạn bổ nhiệm: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020

          - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.

          2. Trường hợp miễn nhiệm:

          - Bà Võ Thị Huỳnh Trang.

          - Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

          - Lý do miễn nhiệm: Theo Nghị quyết số421/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2019  của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

          - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/6/2019.


Thông báo thay đổi nhân sự và Công bố thông tin Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty:
423/TB-MTĐT và 424/MTĐT-CBTT ngày 28/6/2019

Các bản tin khác :