Trang chủ » Tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ MIỄN NHIỆM KẾ TOÁN TRƯỞNG VÀ GIAO NHIỆM VỤ PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN CÔNG TY (THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 10/NQ-HĐQT NGÀY 15/8/2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ)

Ngày đăng tin: 15-08-2019

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Công ty có Công văn số 539/MTĐT-CBTT  công bố thông tin về miễn nhiễm Kế toán trưởng và giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty với nội dung cụ thể như sau:

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Địa chỉ: 471 Núi Thành, P. Hòa CườngNam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 3622007                      Fax: 0236 3642423

Sàn giao dịch: UPCoM

Mã chứng khoán: DNE

Người thực hiện công bố thông tin: Võ Minh Đức – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật.

Loại thông tin công bố:

* 24h         * 72h         * bất thường    * theo yêu cầu     * định kỳ         

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 15 tháng 8 năm 2019, Hội đồng quản trị  Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT. Theo đó, Hội đồng quản trị đã quyết định miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty và giao nhiệm vụ phụ trách Kế toán Công ty cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm ông: Đỗ Văn Tài thôi giữ chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kiêm Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ kể từ ngày 15/8/2019.

2. Giao nhiệm vụ bà: Võ Thị Mận - Phó Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty, Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng kể từ ngày 15/8/2019.

(Đính kèm Công văn số 539/MTĐT-CBTT kèm Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 15/8/2019)

 

Các bản tin khác :